جزییاتی درباره حریم تیاتر شهر/اجرای 110 نمایش از خرداد 1401 ﺗﺎﮐﻨﻮن

گفت وگویی شفاف با محمدجواد طاهری؛

جزییاتی درباره حریم تیاتر شهر اجرای 110 نمایش از خرداد 1401 ﺗﺎﮐﻨﻮن

محمد جواد طاهری، مدیر مجموعه تیاتر شهر گفت: ما اگر نگران آینده تیاتر باشیم باید فضایی را فراهم کنیم که جوان هایی که استعداد دارند، بتوانند تجربه خودشان را به صورت حرفه ای روی صحنه ببرند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری گولوپ، یکم خرداد ماه سال 1401 محمدجواد طاهری با حکم کاظم نظری مدیرکل هنر های نمایشی به سمت مدیریت مجموعه تیاتر شهر منصوب شد. از آن دوره تاکنون نقد های زیادی در ارتباط با نحوه عملکرد طاهری در تیاتر شهر از سوی رسانه ها مطرح شده است، برخی اتفاقات مثبت زیادی از جمله کلنگ زنی حریم مجموعه تیاتر شهر در دوره مدیریت طاهری رخ داده است. در ارتباط با شفاف سازی فعالیت های مدیریت این مجموعه با محمدجوادطاهری، مدرس، کارگردان، بازیگر تیاتر، سینما و تلویزیون به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را می خوانید:

گولوپ: اوﻟﯿﻦ سوال درباره ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎیﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ تیاتر شهر اﺳـﺖ، ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و قسمت هایی ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﺮوی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﮏ اﺳـﺘﯿﺞ ﺳـﺎﻟﻦ ﺳـﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

طاهری: وضـﻌﯿﺖ ﺧﺮاﺑﯽ راﻫﺮوﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪام را ﺟﻠﺐ کرد و ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم اﯾﻦﮐـﺎر از ﻣﻌـﺎوﻧـﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ وزارت خانه پیگیری را آغاز کردیم و ﺗﻮاﻧﺴــــﺘﯿﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣﺤﺪودی را اﺧﺘﺼــﺎص ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻓﺎز ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ و دوﻣﯽ ﺳـﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ﺳـﺎﻟﻦ اﺻـﻠﯽ تیاترشهر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪی را داﺷـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ در اوﻟوﯿـﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﺤـﺪود ﮐـﻪ ﺳـﺎﻻﻧـﻪ وزارﺗ ﺨﺎﻧـﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ تیاترشهر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﺎز ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ.

به هر حال از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﻨـﺎ ﭘﻨﺠـﺎه و ﯾـﮏ ﺳــﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و ﻗﻄﻌﺎ اﺳـﺘﻬﻼک زﯾﺎدی دارد و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﭼﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و چه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهﺗﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣجموعه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺧﻮدش را ﺑﻪ روز ﮐﻨﺪ. ﻓﺎرغ از دوﻟﺖﻫﺎ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﮐﺎر اداری وﺟﻮد دارد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳـﺖ، ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪاش ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ارﺗﺒـﺎط بگیرد. ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد. ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴـﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای تیاتر ﮐﺸــﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﺪ ﻣﺎ اﻻن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺮای تیاتر ﻣﻮاﺟـﻪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

گولوپ: در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺗﻤﺎﺷـﺎگر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ نیست ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭼﻨﺪ اﺟﺮا از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در تیاترشهر داﺷـﺘﯿﻢ، اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﮔﯿﺸـﻪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮا و ارزش ﻫﻨﺮی ﺷـﮑﺴـﺖ ﺧﻮرده اﺳـﺖ، ﺷـﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ اﺟﺮا ﺷـﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﺸـﺎری از ارﮔﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻮد؟

طاهری: از ﺧﺮداد 1401 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 110 اﺟﺮا در تیاترشهر داﺷـﺘﻪ اﯾﻢ، ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻌﺪادی از اﯾﻨﻬﺎ اﯾﺪه آل ﻧﯿﺴـﺖ، آﺳـﯿﺐ ﺷـﻨﺎﺳـﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﻧﯿﺴـﺖ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪاش ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ تیاتری را روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳـﻄﺤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ آﺳـﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﻫﻢ ﺳـﺮاﯾت ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی در تیاتر ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

گولوپ: ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾک ﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در تیاتر شهر تیاتر ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟

طاهری: اﻧﺼـﺎف را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﺳـﻔﺎرش ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟﯽ اﺻـﺮار ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺒﻮد، ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ام و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻣﺨﺼـﻮﺻﺎً اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری از ﺳـﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮی، دﮐﺘﺮ ﺳـﺎﻻری انجام شده، ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم تیاترشهر ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸـﻮر اﺳــﺖ و ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. وﻟﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﮔﺴـﺴـﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺪن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

گولوپ: اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻢآﻏﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ.

طاهری: ﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه تیاتر ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀــﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧ ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳــﺘﻌﺪاد دارﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای روی ﺻـــﺤﻨﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آن اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮش آﺗﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدای تیاتر ﮐﺸـــﻮر ﺳـــﺎﺧﺘﻪ ﺷـــﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﯿﺎن 180 ﻃﺮح ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی 55 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽرﺳـﺪ و 20 اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و 14 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول در تیاترشهر اﺟﺮای ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ، ﺷـﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه دو ﯾﺎ ﺳـﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه تیاتر ﮐﺸـﻮر ﮐﺸـﻒ ﺷـﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮصت ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷـﻮد و ﺟﺸـﻨﻮاره ﻫﻢ آﻏﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد.

گولوپ: اﮔﺮ ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻢ آﻏﺎز ﺑﻮد؟

طاهری: ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد، ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺴﻮس ﺧﻮرد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷـﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوش ﻣﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد وﻟﯽ اﺣﺴــﺎس ﺧﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷـﺪ و اﻣﯿﺪوارم فرصت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن داده شود تا این خلا کمی پر شود.

گولوپ: ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ، ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺣﺮﯾﻢ تیاترشهر اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان زﯾﺎدی دارد، ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻘﺪﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﮐﻪ از ورود ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﯾﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪای ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و تیاتر شهر اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد، ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮی ﺳـﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳـﺎزه ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺳـﺨﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ورودی ﺑﺮای ﺻﺤﻦ تیاترشهر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﺳﺖ.

طاهری: ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀــﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ تیاترشهر ﻧﯿﺴــﺖ، در ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ورودی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد ﻧﯿﺴـﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺮح در ﺣﯿﺎط تیاترشهر ﻓﻀـﺎی ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ درﺳـﺖ دﯾﺪه اﯾﻢ و اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﺑﺎﺷـﮕﺎه تیاترشهر از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻠﯿﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

اوﻟﯿﻦ دﺳـﺘﺎورد ﺣﺮﯾﻢ، ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ تیاترشهر اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷــﺪن ﺣﻔﺎظ تیاترشهر اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿ ﺒﯿﻨﯿﻢ اﺣﺪاث ﻣﺘﺮو در ﺣﺮﯾﻢ اﺳــﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺑﺼــﺮی تیاترشهر ﺧﺪﺷــﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﮔﺮ آن ﺣﻔﺎظ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷـﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎً اﺟﺎزه ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷــﺪ، ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای داﺷــﺖ، ﺗﺤﺼـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺪاث ﻣﺘﺮو و ﻋﺪم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﺷـﺎن، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗـﺪرت را داﺷــــﺘﻨـﺪ وﻟﯽ آن را واﮔـﺬار ﮐﺮدﻧـﺪ، در ﻫﻤﯿﻦ ﻣـﺪت می بینیم ﮐـﻪ ﻫﺮ ارﮔـﺎﻧﯽ ﺑـﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ تیاترشهر ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻣﯽداد در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ در اصـﻠﯽ تیاترشهر اﺳــﺘﯿﺞ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارد ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ، ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ تیاترشهر اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ تیاترشهر اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮﺿـﻮع دوم آﺳـﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ، تیاترشهر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ این مکان ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺼــﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻏﯿﺮه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی تیاتر ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺷــﺎﻫﺪ ﺣﻀـﻮر کارتن خواب ها و آﺳـﯿﺐ ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن تیاترشهر، از آﺗﺶ اﻓﺮوزی ﺗﺎ دزدﯾﺪن ﮐﺎﺷـﯽ و دﺳـﺘﮕﯿﺮه، ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﻀـﻮر دﺳـﺘﻔﺮوﺷـﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸـﺮوی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﺗﺄﺗﺮﺷﻬﺮ ﺑﺴﺎط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪیم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻢ؟ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﻌﻤـﺎری ﺧﻮد ﺑﻨـﺎ و ﻣﻌﻤـﺎری اﯾﺮاﻧﯽ اﺳــــﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮح دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷــﻠﻮﻏ ﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎی ﮐﺸــﻮر ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن را ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.

گولوپ: ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ، اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎﻟﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺠﺪد ﺑﻪ تیاترشهر آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ تیاترشهر ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ تیاتری در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷـﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای دوم ﺑﻪ ﺳـﺎﻟﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ، آﯾﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳـﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

گولوپ: اﻣﯿﺪوارم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﭘﺎرﺳـﺎل روﯾﮑﺮد ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪاش و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ از تیاتر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در تیاترشهر ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎی تیاتری را آﺷـﺘﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳـﯿﺎﺳـﺘﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷـﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ را دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﺟﺮا در تیاترشهر و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﭼﺮخ تیاتر دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺮدش درآﻣﺪ و دوﺑﺎره ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻮدﯾﻢ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم تیاتر ﺑﺪون ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد، در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾﺪ آﺛﺎری ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷــﺎﮔﺮ ﺧﻮدﺷــﺎن را ﺑﻪ ﺳـﺎﻟﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ اﺟﺮا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ تیاترشهر ﺑﺎ ﮔﺮوه 12 اﺟﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ 12 اﺟﺮا از 60 درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد، ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨیم و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷـﺎﯾﺪ اﺛﺮ آﻣﺎد ه ای ﮐﻪ در ﺳـــﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن اﺟﺮا ﺑﺸﻮد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ درآﻣﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی تیاتر از ﮔﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

گولوپ: ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﺮ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﮔﺬاﺷـﺘﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی، اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

طاهری: ﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ دوﺑﺎره اﻗﺒﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ تیاتر ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳـﯿﻨﻤﺎ دارﯾﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ دﺳـﺖ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳــﻌﻪ تیاتر ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "جزییاتی درباره حریم تیاتر شهر/اجرای 110 نمایش از خرداد 1401 ﺗﺎﮐﻨﻮن" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "جزییاتی درباره حریم تیاتر شهر/اجرای 110 نمایش از خرداد 1401 ﺗﺎﮐﻨﻮن"، کلیک کنید.